Privacy en Cookie-statement

door Tom |

Privacyverklaring van Siemens omtrent persoonsgegevens

De veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor Siemens. Daarom verwerkt Siemens (voor meer informatie over het bedrijf, zie “Bedrijfsinformatie” hieronder) persoonlijke gegevens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en -beveiliging.

1. Het verwerken van persoonlijke gegevens met betrekking tot uw gebruik van onze websites, applicaties en online platformen

Categorieën van verwerkte persoonlijke gegevens, doel van verwerking en wettelijke grondslag
Wanneer u websites, applicaties of online tools bezoekt (hierna “Online aanbod van Siemens”), kan Siemens de volgende persoonlijke gegevens over u verwerken:

 • persoonlijke gegevens die u actief en vrijwillig via het Online aanbod van Siemens heeft verstrekt (bv. tijdens het registreren, wanneer u voor vragen contact met ons opneemt, tijdens het deelnemen aan enquêtes enz.), waaronder naam, e-mailadres, telefoonnummer, informatie verzonden als onderdeel van een ondersteuningsverzoek, opmerkingen of forumberichten enz.;
 • informatie die automatisch naar ons wordt verstuurd door uw webbrowser of apparaat, zoals uw IP-adres, type apparaat, type browser, verwijzende site, tijdens uw bezoek geopende sites, de datum en tijd van ieder bezoekersverzoek.

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verstrekken van de diensten en functies van het Online aanbod van Siemens en het beheer van uw gebruik van het Online aanbod van Siemens;
 • het controleren van uw identiteit (indien u zich registreert bij het Online aanbod van Siemens);
 • het beantwoorden van en voldoen aan uw specifieke verzoeken;
 • voor zover redelijkerwijs noodzakelijk, het uitvoeren van de toepasselijke gebruiksvoorwaarden, het instellen van een rechtsvordering of voeren van een verdediging, het voorkomen van fraude en andere illegale activiteiten, waaronder aanvallen op de informatietechnologiesystemen van Siemens.

Het verwerken van uw persoonlijke gegevens is noodzakelijk voor de voornoemde doeleinden. Tenzij anders aangegeven op het moment van het verzamelen, bestaat onze wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens uit:

 • uw uitdrukkelijke toestemming voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens (Artikel 6, lid 1, onder a van de Algemene verordening gegevensbescherming);
 • de noodzaak van de verwerking voor het uitvoeren van een overeenkomst met u (Artikel 6, lid 1, onder b van de Algemene verordening gegevensbescherming); of
 • anderzijds de noodzaak van de verwerking voor de efficiënte uitvoering of het management van uw gebruik van het Online aanbod van Siemens (Artikel 6, lid 1, onder f van de Algemene verordening gegevensbescherming).

Cookies

Wij gebruiken mogelijk cookies in het Online aanbod van Siemens. Meer informatie over het gebruik van cookies door Siemens vindt u in ons Cookiebeleid. Het Cookiebeleid bevat ook informatie over hoe u het gebruik van cookies en de verwerking van met cookies verzamelde gegevens kunt blokkeren en weigeren.

Links naar andere websites

Dit privacybeleid is enkel van toepassing op het Online aanbod van Siemens en niet op andere websites of applicaties van derden. We kunnen links naar andere websites en applicaties verstrekken waarvan wij denken dat deze voor u interessant zijn. Siemens is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van dergelijke andere websites of applicaties.

2. Het verwerken van persoonlijke gegevens met betrekking tot uw zakelijke relatie met Siemens

 Categorieën van verwerkte persoonlijke gegevens, doel van verwerking en wettelijke grondslag
In het kader van de zakelijke relatie met Siemens kan Siemens de volgende categorieën van persoonlijke gegevens verwerken van huidige en toekomstige contactpersonen van onze klanten, leveranciers, verkopers en partners (hierna “Businesspartner”):

 • contactgegevens, zoals volledige naam, werkadres, werktelefoonnummer, mobiel werktelefoonnummer, werkfaxnummer en werk-e-mailadres;
 • betaalgegevens, zoals gegevens die noodzakelijk zijn voor het verwerken van betalingen en voor fraudepreventie, waaronder krediet-/betaalkaartnummers, beveiligingscodes en andere verwante facturatiegegevens;
 • andere informatie waarvan de verwerking noodzakelijk is in het kader van een project of overeenkomst met Siemens of die vrijwillig verstrekt wordt door de Businesspartner, zoals persoonlijke gegevens met betrekking tot geplaatste bestellingen, verrichte betalingen, verzoeken en projectmijlpalen;
 • persoonlijke gegevens verzameld uit openbaar toegankelijke bronnen, integriteitsdatabases en kredietinstellingen; en
 • indien wettelijk vereist voor compliance-onderzoek naar de Businesspartner: geboortedatum, identificatienummers, identiteitskaarten en informatie over relevante en belangrijke rechtszaken of andere juridische procedures jegens Businesspartners.

Siemens kan de persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden verwerken:

 • communiceren met Businesspartners over producten, diensten en projecten van Siemens of van Businesspartners, bv. door het beantwoorden van vragen of verzoeken of het aan u verstrekken van technische informatie over aangekochte producten;
 • plannen, uitvoeren en beheren van de overeenkomst en/of de relatie met Businesspartners; bv. door het verrichten van transacties en product- of dienstenbestellingen, het verwerken van betalingen, het uitvoeren van boekhouding, audits, facturatie en verzamelactiviteiten, het regelen van verzendingen en leveringen, door het vergemakkelijken van herstellingen en het aanbieden van ondersteuningsdiensten;
 • beheren en uitvoeren van klantenenquêtes, marketingcampagnes, marktanalyses, sweepstakes, wedstrijden en andere promotieactiviteiten en -evenementen;
 • handhaven en beschermen van de veiligheid van onze producten, diensten en websites, het voorkomen en opsporen van veiligheidsdreigingen, fraude en andere criminele en kwaadwillige activiteiten;
 • zorgen voor naleving van wettelijke verplichtingen (zoals registratievereisten), exportcontrole en douane, verplichtingen tot compliance-onderzoek van Businesspartner (om witteboordencriminaliteit of witwaspraktijken te voorkomen), en van het Siemens-beleid of industriestandaarden; en
 • oplossen van geschillen, uitvoeren van contractuele overeenkomsten en instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Het verwerken persoonlijke gegevens is noodzakelijk voor de voornoemde doeleinden. Tenzij anders aangegeven op het moment van het verzamelen, bestaat onze wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens uit:

 • uw uitdrukkelijke toestemming voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens (Artikel 6, lid 1, onder a van de Algemene verordening gegevensbescherming);
 • de noodzaak van de verwerking voor het uitvoeren van een overeenkomst met u (Artikel 6, lid 1, onder b van de Algemene verordening gegevensbescherming); of
 • anderzijds de noodzaak van de verwerking voor de efficiënte uitvoering of het management van onze zakelijke relatie met u (Artikel 6, lid 1, onder f van de Algemene verordening gegevensbescherming).

3. Overdracht en bekendmaking van persoonlijke gegevens
Siemens kan persoonlijke gegevens overdragen aan andere Siemens-bedrijven of aan derden, maar enkel indien en voor zover een dergelijke overdacht vereist is voor de hierboven vermelde doeleinden.

Indien dit wettelijk toegestaan is, kan Siemens persoonlijke gegevens overdragen aan rechtbanken, wethandhavingsautoriteiten, regelgevers of advocaten indien noodzakelijk voor de naleving van de wet of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Siemens stelt dienstverleners aan (zogeheten gegevensverwerkers), zoals dienstverleners van hosting en van IT-ondersteuning, die enkel handelen in opdracht van Siemens en die contractueel verplicht zijn het toepasselijke gegevensbeschermingsrecht na te leven.

Ontvangers van persoonlijke gegevens kunnen mogelijk gevestigd zijn in landen buiten de Europese Economische Ruimte (“derde landen”), waar de toepasselijke wetgeving niet hetzelfde gegevensbeschermingsniveau biedt als de wetgeving in het thuisland van de respectieve individu.

In dergelijke gevallen neemt Siemens maatregelen om passende en geschikte waarborgen voor de bescherming van persoonlijke gegevens op andere wijze te implementeren.

 • Wij delen persoonlijke gegevens met Siemens-bedrijven in derde landen enkel indien deze de Bindende bedrijfsregels (Binding Corporate Rules, BCR) voor persoonsgegevensbescherming van Siemens hebben geïmplementeerd. Meer informatie over de BCR van Siemens vindt u hier.
 • Wij dragen persoonlijke gegevens over aan externe ontvangers in derde landen enkel indien de respectieve ontvanger (i) de EU-standaardcontractbepalingen met Siemens heeft afgesloten, (ii) de Bindende bedrijfsregels in diens organisatie heeft geïmplementeerd of (iii), in het geval van ontvangers in de VS, de ontvanger gecertificeerd is onder het Privacy Shield. Betrokkenen kunnen om aanvullende informatie en kopieën van de waarborgen vragen door contact op te nemen met Siemens.

Persoonlijke gegevens die u op het Online aanbod van Siemens publiceert (zoals in chatrooms of op fora) kunnen wereldwijd toegankelijk zijn voor andere geregistreerde gebruikers van het respectieve Online aanbod van Siemens.

4. Bewaartermijnen

Tenzij expliciet anders aangegeven op het moment van het verzamelen van persoonlijke gegevens (bv. door een door u geaccepteerd toestemmingsformulier), wissen wij persoonlijke gegevens indien het bewaren van de persoonlijke gegevens niet langer noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze werden verzameld of anderszins zijn verwerkt en er onder het toepasselijke recht (zoals belasting- of handelswetgeving) geen wettelijke bewaarplicht bestaat die ons verplicht persoonlijke gegevens langer te bewaren.

5. Recht op intrekking van toestemming

Indien u hebt verklaard akkoord te gaan met de verwerking van bepaalde persoonlijke gegevens door Siemens, hebt u te allen tijde het recht uw toestemming in te trekken met werking voor de toekomst, i.e. de intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan. In het geval dat de toestemming wordt ingetrokken, mag Siemens de persoonlijke gegevens enkel verder verwerken indien er een andere wettelijke grondslag is voor de verwerking.

6. Recht op inzage en rectificatie of wissen van persoonlijke gegevens, beperking van de verwerking, recht op bezwaar tegen verwerking en recht op gegevensoverdraagbaarheid

Onder het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming, mits aan de relevante wettelijke eisen is voldaan, hebt u het recht:

 • op het verkrijgen van bevestiging van Siemens dat persoonlijke gegevens over u al dan niet worden verwerkt, en waar dit het geval is, op het verkrijgen van inzage in de persoonlijke gegevens;
 • op het verkrijgen van Siemens van een rectificatie van onjuiste persoonlijke gegevens over u;
 • op het verkrijgen van Siemens van een verwijdering van uw persoonlijke gegevens;
 • op het verkrijgen van Siemens van een beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens;
 • op gegevensoverdraagbaarheid van de persoonlijke gegevens die u actief hebt verstrekt; en
 • op het maken van bezwaar tegen de verwerking van persoonlijke gegevens over u, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie.

7. Contact over gegevensbescherming

De gegevensbeschermingsorganisatie van Siemens biedt ondersteuning bij iedere vraag, opmerking, zorg of klacht omtrent gegevensbescherming of indien u een van uw rechten rond gegevensbescherming wenst uit te oefenen. U kunt contact opnemen met de gegevensbeschermingsorganisatie van Siemens via dataprotection@siemens.com.

De gegevensbeschermingsorganisatie van Siemens zal zich altijd naar beste vermogen inspannen om alle verzoeken of klachten die u bij haar onder de aandacht brengt, te behandelen en te verhelpen. Behalve contact opnemen met de gegevensbeschermingsorganisatie van Siemens hebt u te allen tijde het recht de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit te benaderen met uw verzoek of klacht.